Varför startades CoSkill?

Utbildning och fortbildning är centralt för både människors och samhällets utveckling. Under Coronapandemin uppstod en möjlighet för Region Skåne och Region Blekinge att i samarbete med flera klusterinitiativ upphandla utbildningar som näringslivet har behov av och erbjuda dem gratis till företagens anställda. CoSkill syftar till att öka näringslivets konkurrenskraft genom kompetensutveckling i Skåne och Blekinge.

Behovet av digital kompetens har drivits på av pandemin

Pandemin har fungerat som en katalysator för en mer långtgående digitalisering. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har gjort en studie om  framtidens digitala kompetensbehov, där man lyfter fram tre typer av digital kompetens som företag behöver för att klara den pågående digitala strukturomvandlingen:

 

  • Generell digital kompetens som gör att alla anställda kan använda ny teknik i det dagliga arbetet.
  • Kompletterande icke-tekniska kompetenser för digital transformation. Kompetensen innefattar bland annat kommunikation, samarbete mellan människa och maskin, kritiskt tänkande, kreativt tänkande och etik.
  • Teknisk specialkompetens för att utveckla och implementera ny teknik.

Många experter anser att näringslivets digitala strukturomvandling kommer att kräva samtliga typer av digital kompetens om än i olika grad. Bedömningen är att det kommer att finnas ett stort behov av generell digital kompetens framöver.

Hur funkar det?

En första kontakt

Intresserade företag bokas in för ett första möte som stämmer av förutsättningarna för att delta och får en presentation av möjligheterna med CoSkill.

Företagsanalys

Nästa steg är ett längre möte där företaget sitter ner tillsammans med en coach och resonerar kring: Hur kan ni arbeta strategiskt med er kompetensförsörjning för att fortsätta växa i en föränderlig värld?

Utbildningar

Baserat på de behov som framkommer, erbjuds ditt företag sedan kostnadsfria utbildningsinsatser med fokus på digital omställning.